Regulamin pracowni

.

Uczestnictwo w pracowni ceramicznej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

W pracowni ceramicznej Uczestnicy podczas zajęć przestrzegają określonych zasad BHP.

I. PORZĄDEK

 1. Na cykliczne zajęcia: warsztaty rodzinne, warsztaty dla dzieci i dla dorosłych przychodzimy punktualnie. W przypadku spóźnienia się nadal obowiązuje godzina zakończenia warsztatów.
 2. Każdy uczestnik zajęć przygotowuje i sprząta swoje miejsce pracy.
 3. Po zakończeniu pracy porządkujemy stanowisko pracy w ramach czasu przeznaczonego na zajęcia.

Pozostaw swoje miejsce pracy w takim stanie, w jakim je zastałeś.

 1. Każdy Uczestnik zajęć używając narzędzi, przyrządów i materiałów, w które wyposażona jest pracownia powinien korzystać z nich zgodnie z przeznaczeniem i według zasad określonych przez instruktora.
 2. Umyj lub oczyść narzędzia, deski, toczki, wałki, pędzle, patyki, foremki, podkładki i inne używane przedmioty a następnie odłóż je na ich miejsce. Oczyść stół szmatką z mikrofibry.
 3. Pędzle i patyki należy wstępnie wypłukać w pojemniku z napisem „ZLEWKI” a następnie myjemy je w wodzie i odkładamy na miejsce.
 4. W przypadku szkód wynikających z niewłaściwego wykorzystania narzędzi uczestnik / lub jego opiekun prawny/ zobowiązuje się pokryć z własnych środków lub przywrócić do stanu sprzed zniszczeń.
 5. Po wykonaniu pracy pamiętamy o właściwym zabezpieczeniu gliny.

Używane kawałki gliny odłóż do worka z gliną tego samego rodzaju i spryskaj wodą oraz dobrze zabezpiecz glinę, odłóż ją na miejsce.

Drobne kawałeczki gliny należy wsypać do wiadra z resztkami gliny.

 1. Wszystkie prace muszą być podpisane przed pozostawieniem ich w suszarni. Prace nie podpisane przechodzą na własność pracowni.
 2. Wszystkie prace po poszkliwieniu muszą być dokładnie przetarte od spodu i na wysokość marginesu bezpieczeństwa wilgotną gąbką lub szmatką.

IIOSTROŻNOŚĆ

 1. Pod żadnym pozorem nie dotykamy żadnej pracy, która nie jest naszą własnością.
 2. Należy zachować ostrożność przy zdejmowaniu i odkładaniu prac z suszarni, by nie uszkodzić pracy innych osób.

III. WYPALANIE W PIECU.

 1. Piec jest włączany, gdy jest wystarczająca ilość prac, która wypełni piec.
 2. Wypał prac uczestników warsztatów ceramicznych w trakcie zajęć jest bezpłatny, jeżeli prace nie są pozagabarytowe.
 3. Prace pozagabarytowe, tzn. o wysokości powyżej 19 cm i średnicy 30 cm wypalane będą za dodatkową opłatą tzn. 1 szt = 20 zł.
 4. Istnieje możliwość ponownego wypalenia pracy po naniesieniu poprawek w szkliwieniu za dodatkową opłatą 18 zł/kg ważenie odbywa się przed wypałem. ( Dotyczy prac wykonanych na warsztatach.) i nie wykraczających poza gabaryty.
 5. Koszt wypału całego pieca 120 l wynosi:

–  na biskwit  120 zł

–  ze szkliwem 180 zł.

 1. Przy rozliczaniu kosztów wypału drobnych elementów ( np. biżuteria) doliczony jest koszt (wg wagi) stojaka lub wspornika, podstawki, na których wypalono prace. Pracownia nie wypożycza stojaka do wypalania biżuterii dlatego należy przygotować biżuterię do wypalenia na własnym stojaku. Przy biżuterii i innych drobnych elementach, które nie będą przygotowane na stojaku doliczona będzie dodatkowo 1 zł za każdy element ( zwiększona trudność w układaniu wyrobów w piecu, wydłużony czas ustawiania prac).
 2. Czyszczenie i regeneracja półki (po przyklejonym szkliwie) koszt wynosi 50 zł ( wystarczy jeden punkt). Koszt regeneracji półki ponosi osoba, która niewystarczająco zabezpieczyła pracę przed spłynięciem szkliwa.

 IV. ODBIÓR PRAC

 1. Ze względu na ograniczoną powierzchnię do przechowywania prac, przedmioty, które nie     zostaną odebrane w ciągu 2 miesięcy od ich wykonania zostaną poddane utylizacji lub przekazane na aukcje charytatywne.

V. PŁATNOŚCI.

 1. Zajęcia dla osób dorosłych trwają 120 min. Koszt jednych zajęć wynosi 70zł.
 2. Koszt każdej rozpoczętej godziny to 35 zł. 
 3. Zajęcia dla dzieci trwają 90 min. Koszt zajęć wynosi 35 zł
 4. Istnieje możliwość wydłużenia zajęć po uprzednim ustaleniu. Koszt wydłużenia zajęć wynosi 35 zł za godzinę.
 5. Warsztaty rodzinne przeznaczone są dla dzieci wraz z rodzicem/ opiekunem. Podczas zajęć dziecko wykonuje pracę wspólnie z opiekunem.

Czas trwania: 1,5 godz. Koszt 70 zł. Cena obejmuje udział w zajęciach jednego dziecka i jednego rodzica/opiekuna.( 35 zł dziecko i 35 zł rodzic/opekun) .

Rodzic/opiekun, który sam wykonuje prace  – 50 zł czyli 85 zł

Cena obejmuje materiały,( w tym glina po przekroczeniu 1,5 kg doliczony zostanie koszt gliny), narzędzia i pomoc instruktora, wypał prac na biskwit i jednokrotny wypał prac ze szkliwem.

VI. WARSZTATY DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

Pracownia ceramiczna organizuje warsztaty dla grup zorganizowanych w swojej siedzibie lub gościnnie w szkołach, przedszkolach, domach kultury, w muzeach, w trakcie imprez plenerowych…..

Szczegóły współpracy są ustalane indywidualnie.

W trakcie warsztatów dla grup za uczestników odpowiadają opiekunowie.

VII.  WIZERUNEK

Uczestnictwo w warsztatach jest równoznaczne ze zgodą na publikację zdjęć swoich prac oraz zdjęć ze swoim wizerunkiem na stronie internetowej  Pracowni, portalach społecznościach oraz na forach internetowych i prasie, publikowanych w celach promocyjnych i reklamowych Pracowni.

 VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne będące następstwem niezastosowania się do instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń, nieprzestrzegania zapisów regulaminu, zasad BHP oraz wynikające z indywidualnego stanu zdrowia osób korzystających z Pracowni.

Podczas trwania zajęć w pracowni zabrania się spożywania posiłków i picia napojów.

Wszelkie niebezpieczeństwa, uszkodzone narzędzia i sprzęty należy natychmiast zgłaszać osobie prowadzącej warsztaty.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub jakiejkolwiek konsekwencje zdrowotne będące następstwem nie zastosowania się do poleceń instruktora.

Suchy pył powstający przy szlifowaniu jest szkodliwy. Nie należy go zdmuchiwać.

 1. Kontakt ze szkliwami i szkliwienie: a) szkliwo jest substancją chemiczną, b) podczas pracy należy zachować szczególne środki ostrożności: podczas pracy ze szkliwem nie należy spożywać żadnych posiłków, po zakończeniu szkliwienia jednym kolorem, należy go odstawić natychmiast dokładnie umyć pędzel – wstępne mycie odbywa się w pojemniku „ZLEWKI“,   w przypadku kontaktu chemii ze skórą należy natychmiast przemyć to miejsce pod bieżącą wodą, w przypadku dostania się szkliwa do oka, należy natychmiast przemyć je wodą i niezwłocznie udać się do lekarza.

Pracownia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Opracowała:

Hanna Kroschel

Pracownia Ceramiki Artystycznej

„PANI GLINA”

Bydgoszcz dn. 30.09.2020r.

Facebook
Instagram